Top

Skapande skola

Tänk på att du alltid kan boka en skräddarsydd workshop som ett skapande skola-projekt!

SYFTE & MÅL: Genom lekfulla skapandeprocesser stimulerar vi kreativitet och uppfinning- srikedom hos barn och unga. Att skapa med spillmaterial i en ny och inspirerande miljö tvingar barnen att tänka i nya banor, pröva nya sätt och ta egna initiativ i sitt skapande. Detta stämmer väl överens med skolans uppdrag enligt Lgr 11:

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att prova egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ans- var samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap” (Lgr 11 s.9)

Eftersom varje workshop skräddarsys efter önskat tema, integreras vårt och skolans arbete. På så sätt kan processen och den skapande produkten leva vidare i klassrummet även efter workshopen.

UPPLÄGG

processbollar

Förarbete: återSKAPA tar personlig kontakt med ansvarig pedagog i god tid före workshopen. Tillsammans med klassen väljer de ett tema som de vill förstärka ämneskunskaperna i genom skapande. Sedan skräddarsyr vi en workshop på önskat temat. Klassen kan välja att starta, fördjupa eller avsluta ett tema hos oss.

Workshop: Våra workshops hålls i en överraskande och inspirerande miljö i källaren på STPLN, där vår materialbank och skapande verkstad finns. Varje workshop är uppbyggd på följande sätt:

Efterarbete: 

Det som barnen har skapat packas ner i en låda och följer med klassen till skolan. Där får det chansen att leva vidare på alla möjliga sätt som genom samtal, nedskrivna berättelser eller konstutställningar. Vår förhoppning är att klassen får med sig många nya trådar att spinna vidare på inom temat efter workshopen.

Bilden kommer från Västra hamnens skola där barnen efter besöket arbetade vidare i klassrummet med workshopen.

Lathund inför ansökan:

Ange vilken/vilka konst- / kulturområden aktiviteterna omfattar:
Kryssa i: Slöjd/hantverk/design

Beskriv hur ni beaktar jämställdhet:
Jämställdhet främjas hos återSKAPA genom en kombination av material och ledarskap som medvetet motverkar stereotyper och de associationer till kön som råder idag.

Beskriv hur ni beaktar elevernas förutsättningar och möjligheter:
När man skapar med spillmaterial finns ingen förlaga att förhålla sig till, och därför finns det heller inget rätt eller fel. Barnens skapelser får ett gemensamt formspråk som är oberoende av barnens personliga förmågor och förutsättningar eftersom vi inte använder pennor, målarfärg eller klister.

Kostnadskalkyl:
Löner för professionella kulturaktörer, total kostnad inkl sociala avgifter:
8 timmar arbetstid à 500kr/h, vilket inkluderar planering och förarbete, workshop 1,5h och efterarbete för 2 pedagoger. = 4000kr

För skolor i Malmö:
Läs mer om skapande skola inom Malmö stad

http://malmo.se/skapandeskola

För information om stöd och ansökan hos Kulturrådet:
Skapande skola

http://www.kulturradet.se/Skapande-skola/

vastrahamnenBLOGG

Bilden kommer från Västra hamnens skola där barnen efter besöket arbetade vidare i klassrummet med workshopen.